Pdt. DR. Wei Shin Tsay, Taiwan: IMAN & KASIH – Galatia 5:5-6