Pdt. A.H. Mandey: KEMURAHAN & KEKERASAN ALLAH – Roma 11:22