Pdt. Haniel Vd Krogt: PASKAH – Kisah Para Rasul 10:40-42